Завод за здравствену заштиту налази се у улици Јаниса Јанулиса 14.

Делатност Завода за здравствену заштиту обухвата здравствену заштиту животиња, лабораторијска испитивања, сузбијање заразних болести и зооноза, заштиту здравља људи и заштиту животне средине. На тај начин Завод  доприноси очувању и унапређењу глобалног приступа “Једно здравље”. Мултидисциплинарни приступ резултира успешном здравственом заштитом производних животиња, адекватним мониторингом здравственог стања ловне дивљачи и дивљих животиња, циљаном и правовременом превенцијом, препоруком терапије и имунопрофилаксе.

Кадровски потенцијал Завода је један од суштинских чинилаца за успешан рад и испуњавање циљева. Поред стручњака са вишегодишњим искуством, нарочита пажња је посвећена одабиру доктора ветеринарске медицине и техничких сарадника и континуираном усавршавању кадрова у земљи и иностранству.

Савремена опрема којом располаже Завод омогућава спровођење захтевних дијагностичких поступака у оптималном временском периоду.

У лабораторијској дијагностици примењују се стандардне методе од којих је 86 акредитовано према захтевима SRPS ISO 17025:2017.

Служба за пријем материјала припрему подлога и стерилизацију

Одељење за општу епизоотиологију

Одељење за епизоотиологију и здравствену заштиту живине и птица

Одељење за епизоотиологију, клиничку патологију, патолошку морфологију и репродукцију

Одељење за бактериологију и паразитологију

Одељење за имунологију

Одељење за вирусологију