Институт (на локацији Смолућска 11, Нови Београд)  обавља послове сакупљања, складиштења и третмана инфективног медицинског отпада који ствара Институт, али и сакупљеног инфективног медицинског отпада из других ветеринарских и здравствених установа у којима се обавља ветеринарска делатност и примарна здравствена заштита, са којима је Институт склопио уговор о преузимању инфективног медицинског отпада.

Објекат у којем је смештен „Центар за третман инфективног, ветеринарског и медицинског отпада“ налази се у оквиру Института и изграђен је према свим законским нормативима, и поседује све сагласности које дефинишу ову врсту делатности.

 

Управљање инфективним медицинским отпадом које Институт обавља, обухвата следеће активности:

  • разврставање инфективног отпада и употребљених оштрих предмета на месту настанка;
  • сакупљање и транспорт инфективног отпада у специјалним контејнерима и специјализованим возилима;
  • пријем инфективногмедицинског отпада на локацију Института, привремено складиштење и припрема за третман;
  • третман отпада у аутоклаву;
  • одлагање уситњених остатака у посебан контејнер;
  • дезинфекција употребљене амбалаже/контејнера за транспорт отпада.

 

Превозник инфективног медицинског отпада је обавезан да о сваком извршеном превозу води евиденцију. Кретање отпада прати Документ о кретању опасног отпада. Опасан отпад се посебно транспортује. Обавезује се превозник отпада да комплетирани Документ о кретању опасног отпада чува трајно.

 

Адријан Ивановић, технички сарадник
Контакт: 064/8080-930
e-mail: vakcine@nivs.rs