Области науке за избор у звање

Научно веће Научног института за ветеринарство Србије доноси предлог одлуке за избор у научно звање на основу поднетог захтева.

Детаљна процедура о избору кандидата у стручна, истраживачка и научна звања налази се на овом ЛИНКУ.

Предлог одлуке верификује одговарајући Матични научни одбор, а за звање вишег научног сарадника и научног саветника и Комисија за стицање научних звања Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Институт може донети предлог одлуке за следећу област:

–         Област науке: биотехничке науке

–         Грана науке: ветеринарство

–         Научна дисциплина: предклиничка ветерина, клиничка ветерина и безбедност хране

Уже научне дисциплине у оквиру предклиничке ветерине су: морфологија и физиологија, фармакологија и токсикологија, патологија, микробиологија и имунологија, паразитологија, исхрана и безбедност хране за животиње, зоохигијена и добробит животиња

Уже научне дисциплине у оквиру клиничке ветерине су: болести папкара, болести копитара, болести живине, болести паса, мачака и дивљачи, заразне болести и епизоотиологија, ветеринарска хирургија, репродукција животиња, рентгенологија и радиобиологија

Уже научне дисциплине у оквиру безбедности хране су: хигијена и технологија намирница анималног порекла, микробиологија намирница анималног порекла, хигијена и технологија меса, хигијена и технологија млека

У захтеву је неопходно да кандидат наведе у којој области, грани науке, научној дисциплини и ужој научној дисциплини сходно свом образовању и публикацијама жели да буде изабран.

Изузетно, уколико кандидат испуњава услове, Институт може поднети предлог одлуке Министарству просвете, науке и технолошког развоја за избор у звање у области медицинских наука.

 

Избор у звањe кандидата запослених у другим институцијама

Уколико је кандидат запослен у другој научноистраживачкој организацији, у обавези је да уз молбу приложи и одлуку Научног већа организације у којој ради којом се даје образложена сагласност за покретање поступка избора у научно звање у Научном институту за ветеринарство Србије. Кандидати из других институција и незапослена лица су дужни да уз захтев за избор у звање поднесу потврду о уплати накнаде за избор у звање према важећем ценовнику Научног института за ветеринарство Србије.

Кандидатима се саветује да пре достављања материјала контактирају једног од чланова Научног већа ради провере комплетности документације. Списак чланова Научног већа се налази на сајту Научног института за ветеринарство Србије (www.nivs.rs).

Материјал у папирној форми, сложен у регистратор или фасциклу према горе наведеном редоследу, доставља се Научном већу Научног института за ветеринарство Србије на адресу:

 

  • Научни институт за ветеринарство Србије (за Научно веће)

Jаниса Јанулиса 14

11000 Београд

Захтев за избор у звање са пратећом документацијом се доставља и у електронском облику.

За додатне информације и обавештења контакт особа је председник Научног већа тел: 0112851096; Е-маил: nivs@nivs.rs