Један од основних приоритета Института је јачање научне сарадње из области биомедицинских и биотехничких наука. Сарадња у научноистраживачкој делатности има за циљ формирање заједничких истраживачких тимова у сврху реализације националних и међународних пројеката.

Истраживачи Института имају интензивну сарадњу са истакнутим научницима и институцијама у Србији и свету. Руководство Института подстиче научноистраживачку делатност и учешће истраживача у националним и међународним пројектима. Међународна размена истраживача је један од приоритета Института и у том смислу истраживачи имају пуну подршку за усавршавање у иностраним научноистраживачким центрима у оквиру постдокторског усавршавања и других облика научних посета.

У реализацији научноистраживачких задатака у оквиру Уговора о финансирању научноистраживачког рада Института које финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Институт сарађује са Факултетом ветеринарске медицине у Београду, Департманом за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета у Новом Саду,  Институтом за сточарство Београд-Земун и другим научноистраживачким организацијама са којима Институт има уговорну или неформалну сарадњу.

Институт остварује сарадњу са образовним институцијама и научноистраживачким организацијама у региону и свету, а као резултат тога настале су бројне публикације где су истраживачи Института аутори или коаутори. Од публикација, посебно се истичу радови публиковани у међународним часописима, монографије, уџбеници, поглавља у монографијама и др.

Научноистраживачка делатност Института коју чине истраживања и експериментални развој у биотехничким наукама уписана је у регистар код Привредног суда у Београду и акредитована је одлуком Одбора за акредитацију Министраства науке, технолошког развоја и иновација.

 У оквиру примењених и развојних истраживања у Институту се реализује:

  • проучавање инфективних и паразитских болести животиња (детекција и карактеризација узрочника болести, вектора, епидемиолошка испитивања, утврђивање путева преношења, израда биотехнолошких поступака превенције, контроле и ерадикације)
  • проучавање зоонотских патогена, узрочника болести људи и животиња
  • проучавање репродуктивних поремећаја и стерилитета код домаћих животиња
  • испитивање присуства биолошких, физичких и хемијских хазарда у храни и храни за животиње (микробиолошка, хемијска и радијационо-хигијенска истраживања)
  • истраживања у области анималних протеина и алтернативних извора протеина у исхрани животиња
  • примена научних резултата и савремених технолошких процеса ради стварања иновација, нових процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено се врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге привредних субјеката