Služba je formirana 2005. godine, kao zasebna organizaciona radna jedinica a u cilju usklađivanja organizacione strukture i funkcionisanja rada Instituta sa standardima ISO 9001:2008 i ISO ICE 17025:2006.

Službe za prijem materijala, pripremu podloga i sterilizaciju vrši prijem materijala, preispitivanje i evidenciju svih zahteva za ispitivanje u Zavodu kao i izradu naloga za ispitivanje koji prate uzorke do laboratorija. Kako se često radi o patološkom i zaraznom materijalu obavezno se primenjuju HTZ mere prilikom rukovanja sa uzorcima, njihovog označavanja i distribucije laboratorijama.

Primenjujući zakonsku regulativu, uputstva i procedure sistema kvaliteta, u kojima je precizno definisano šta čini uzorak za određeno laboratorijsko ispitivanje, zaposleni prilikom primanja uzoraka kontrolišu kvalitet dostavljenog materijala.

Služba takođe u skladu sa uputstvom sistema kvaliteta formira izveštaj o ispitivanju u postupku ispitivanja zdravstvenog stanja i uzroka uginuća, formira zapise, vrši distribuciju i arhiviranje izveštaja o ispitivanju.

U okviru službe vrši se pranje i sterilizacija laboratorijskog posuđa i pribora, i priprema hranljivih podloga koje se koriste u laboratorijama Zavoda.

Категорије: Odeljenja-1