Šef Odeljenja za imunologiju
Dr sci. vet. med. Jadranka Žutić, viši naučni saradnik
Tel: 011 285 1096 / lokal 111
Fax: 011 285 1096
e-mail: jadranka.zutic@gmail.com

 

Oblasti rada:

 • Imunodijagnostika bakterijskih bolesti životinja.
 • Ispitivanje patološkog materijala, primarno uzoraka krvi, u cilju otkrivanja prisustva antitela prema bakterijama značajnim za veterinarsku medicinu, uključujući i uzročnike zooantroponoza.
 •  Priprema antigena, dijagnostikuma i hiperimunih seruma.
 • Dijagnostička ispitivanja u cilju ranog otkrivanja zaraznih bolesti, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
 • Uvođenje novih dijagnostičkih postupaka.
 •  Saradnja sa srodnim naučnim i specijalističkim organizacijama.

 

Glavne aktivnosti:

 • Laboratorijska dijagnostika:  test mikroskopske aglutinacije (MAT), brza serumska aglutinacija (BAB test, Rose Bengal test), klasična serumska aglutinacija (SAT), reakcija vezivanja komplementa (RVK) i imunoenzimski test (ELISA).
 • γ-interferonski test za dokazivanje infekcije goveda sa Mycobacterium bovis, uzročnikom tuberkuloze.

 

Rešenjem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Uprava za veterinu, Odeljenje za imunologiju je ovlašćeno za:

 • vršenje laboratorijske dijagnostike sakagije i durine u uzorcima patološkog materijala
 •  čuvanje referentnih seruma i standardnih reagenasa
 •  uvođenje novih dijagnostičkih metoda
 • testiranje i proveru kvaliteta vakcina i dijagnostičkih reagenasa
 • organizaciju međulaboratorijskih uporednih testiranja laboratorija na nacionalnom nivou, kao i potvrdna ispitivanja nalaza dobijenih u drugim laboratorijama.

 

 

Категорије: Odeljenja-1