Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija u Srbiji je pokrenut 2.2.2015. u sedištu Srpske akademije nauka i umetnosti.

Zajednički projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Evropske unije će do juna 2018. godine biti finansiran u iznosu od 2,5 miliona evra kroz Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije, a projektom će upravljati Svetska banka.

Projekat predstavlja nadogradnju na uspehe postignute kroz tekući Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji finansira EU, a koji je pomogao u osnivanju Fonda za inovacionu delatnost Srbije. Uz korišćenje grantova u vrednosti od 8,4 miliona evra, Fond za inovacionu delatnost je uspešno podržao 53 inovativne start-ap i tehnološki intenzivne kompanije u periodu od 2011. do 2014. godine.

Novi Projekat podrške istraživanjima, inovacijama i transferu tehnologija će pomoći Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondu za inovacione delatnosti u daljem jačanju istraživanja, razvoja i inovacija u Srbiji, kao i u pilotiranju sistema za transfer tehnologija radi podsticanja ekonomije zasnovane na znanju.

Stručnjaci Svetske banke će podržati Ministarstvo u izradi nacionalne Strategije za istraživanja i razvoj i inovacije, Infrastrukturne mape puta za istraživanja i razvoj i Akcionog plana. Glavni cilj nove strategije je preusmeravanje sa kvantiteta ka kvalitetnijim rezultatima istraživanja. Buduće politike u oblasti inovacija i istraživanja treba da budu integrisane, zasnovane na dokazima i treba da uzimaju u obzir postojeće i potencijalne resurse srpske istraživačke zajednice i novonastale potrebe poslovnih zajednica u Srbiji i inostranstvu.

Drugi cilj projekta je uspostavljanje Centra za transfer tehnologija u Fondu za inovacionu delatnost koji će predstavljati nastavak prethodno uloženih napora u izgradnju kapaciteta, finansiranih od strane EU i drugih donatorskih programa. Centar za transfer tehnologija će angažovati međunarodne eksperte kako bi pomogli istraživačkim institutima u Srbiji da komercijalizuju svoje ideje u saradnji sa kancelarijama za transfer tehnologija u Srbiji.

Konačno, projekat će takođe podržati izradu nove šeme grantova radi jačanja saradnje između industrije i istraživačkih organizacija u Srbiji u oblasti istraživanja i razvoja. Svetska banka će olakšati proces konsultacija sa industrijom za potrebe izrade nove šeme grantova. Fond za inovacionu delatnost će raditi na implementaciji šeme grantova za saradnju, a početak ovog programa se očekuje tokom 2015. godine. Grantove će finansirati EU i Vlada Srbije sa dodatnih 4,4 miliona evra.

Na kraju, kao što su naglasili predstavnici Delegacije EU, Ministarstva i Svetske banke, ove projektne aktivnosti su usmerene ka jačanju međunarodnog pozicioniranja srpske privrede kroz preusmeravanje srpskog istraživačkog tela ka potrebama industrije u zemlji i inostranstvu i učiniće istraživački sektor konkurentnijim na evropskom i međunarodnom tržištu, što bi dugoročno trebalo da dovede do otvaranja radnih mesta i ekonomske konkurentnosti.

Aktivnosti u oblasti naučnog rada, istraživanja, inovacija i transfera tehnologija predstavio je dr Aleksandar Belić. On je najavio brojne planove i promene koje će se dogoditi u ovoj oblasti, a koji će biti obuhvaćeni pomenutom strategijom.