Систем управљања квалитетом

 

Пословање Института усмерено је на задовољење захтева корисника услуга. У настојању да одржи и унапреди процесе рада и квалитет испитивања, Институт је 2005. године увео Систем менаџмента квалитетом (ISO 9001:2001). Доследном применом овог стандарда и аплицирањем његових актуелних издања (SRPS ISO 9001:2015) кроз ресертификације од стране сертификационих кућа, руководство Института се обавезало да ће следити стратешке циљеве и поверене послове и задатке обављати у складу са законским и стручним нормативима, квалитетно и ефикасно.

У циљу потврде компетентности својих лабораторија, Институт је имплементирао стандард ISO 17025 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање. Позитивну оцену да се у Институту у потпуности примењују и поштују захтеви стандарда SRPS ISO IEC 17025:2017 даје Акредитационо тело Србије кроз редовна годишња оцењивања.

Заштита животне средине у последњим деценијама представља императив за човечанство и то не само због очувања животне средине већ и због очувања природних ресурса. Због тога је Институт увео стандард SRPS ISO 14001:2015 – Систем менџмента заштитом животне средине, којим су дефинисани захтеви за управљањем заштитом животне средине, што потврђује посвећеност Института одрживом развоју и заштити животне средине.

 

Обим АкредитацијеОбим акредитације

Scope of accreditationScope of accreditation