Poštovani,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo POZIV za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja.

Na ovaj poziv mogu da se prijave svi studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira da li su se ranije prijavljivali na svojim institutima/fakultetima/univerzitetima za uključivanje u tekući ciklus istraživanja.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzima se sa sajta Ministarstva: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Poziv-mladim-istrazivacima-2018-Konacno.pdf u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija (s tim što se diploma/uverenje o završenom fakultetu sa navedenom prosečnom ocenom podnosi u overenoj fotokopiji).

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2018. godine.

Ministarstvo će nakon detaljne analize rezultata ovog poziva, u skladu sa budžetskim mogućnostima, odlučiti o pozivima koji bi imali za cilj uključivanje i drugih grupa istraživača koje nisu obuhvaćene ovim pozivom.