Oblasti nauke za izbor u zvanje

Naučno veće Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije donosi predlog odluke za izbor u naučno zvanje na osnovu podnetog zahteva.

Detaljna procedura o izboru kandidata u stručna, istraživačka i naučna zvanja nalazi se na ovom LINKU.

Predlog odluke verifikuje odgovarajući Matični naučni odbor, a za zvanje višeg naučnog saradnika i naučnog savetnika i Komisija za sticanje naučnih zvanja Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Institut može doneti predlog odluke za sledeću oblast:

–         Oblast nauke: biotehničke nauke

–         Grana nauke: veterinarstvo

–         Naučna disciplina: predklinička veterina, klinička veterina i bezbednost hrane

Uže naučne discipline u okviru predkliničke veterine su: morfologija i fiziologija, farmakologija i toksikologija, patologija, mikrobiologija i imunologija, parazitologija, ishrana i bezbednost hrane za životinje, zoohigijena i dobrobit životinja

Uže naučne discipline u okviru kliničke veterine su: bolesti papkara, bolesti kopitara, bolesti živine, bolesti pasa, mačaka i divljači, zarazne bolesti i epizootiologija, veterinarska hirurgija, reprodukcija životinja, rentgenologija i radiobiologija

Uže naučne discipline u okviru bezbednosti hrane su: higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla, mikrobiologija namirnica animalnog porekla, higijena i tehnologija mesa, higijena i tehnologija mleka

U zahtevu je neophodno da kandidat navede u kojoj oblasti, grani nauke, naučnoj disciplini i užoj naučnoj disciplini shodno svom obrazovanju i publikacijama želi da bude izabran.

Izuzetno, ukoliko kandidat ispunjava uslove, Institut može podneti predlog odluke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor u zvanje u oblasti medicinskih nauka.

 

Izbor u zvanje kandidata zaposlenih u drugim institucijama

Ukoliko je kandidat zaposlen u drugoj naučnoistraživačkoj organizaciji, u obavezi je da uz molbu priloži i odluku Naučnog veća organizacije u kojoj radi kojom se daje obrazložena saglasnost za pokretanje postupka izbora u naučno zvanje u Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije. Kandidati iz drugih institucija i nezaposlena lica su dužni da uz zahtev za izbor u zvanje podnesu potvrdu o uplati naknade za izbor u zvanje prema važećem cenovniku Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije.

Kandidatima se savetuje da pre dostavljanja materijala kontaktiraju jednog od članova Naučnog veća radi provere kompletnosti dokumentacije. Spisak članova Naučnog veća se nalazi na sajtu Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije (www.nivs.rs).

Materijal u papirnoj formi, složen u registrator ili fasciklu prema gore navedenom redosledu, dostavlja se Naučnom veću Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije na adresu:

 

  • Naučni institut za veterinarstvo Srbije (za Naučno veće)

Janisa Janulisa 14

11000 Beograd

Zahtev za izbor u zvanje sa pratećom dokumentacijom se dostavlja i u elektronskom obliku.

Za dodatne informacije i obaveštenja kontakt osoba je predsednik Naučnog veća tel: 0112851096; E-mail: nivs@nivs.rs