Редни број Назив методе/услуге Врста узорка
1  Дијагностика трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија – Детекција патолошког прион протеина (PrPsc) код говеда, оваца и коза – BSE i Scrapie (Ag ELISA)  Узорак продужене мождине
2  Патохистолошка анализа – Бојење хистолошких препарата хематоксилин еозин (ХЕ) методом  Ткиво пореклом од животиња
3 Патохистолошка анализа – Бојење хистолошких препарата специјалним методама  Ткиво пореклом од животиња
4 Ex tempore патохистолошка дијагностика Ткиво пореклом од животиња
5 Преглед цитолошких препарата Биоптат, пунктат, скарификат
6 Имунохистохемијски преглед Ткиво пореклом од животиња
7  Одређивање присуства тетрациклина Кост или зуб животиње
8  Обдукција Леш животиње
9  Давање мишљења на основу лабораторијских анализа и патоанатомског налаза  –
10  Давање мишљења на основу клиничког налаза и лабораторијских анализа  –
11 Клинички преглед и опсервација фармских животиња Свиње, овце, козе, говеда
12 Узорковање на терену/фарми Крв, урин, млеко, сперма, брисеви, пунктати, органи и ткива обдукованих животиња, орални флуид