Redni broj Naziv metode/usluge Vrsta uzorka
1  Dijagnostika transmisivnih spongioformnih encefalopatija – Detekcija patološkog prion proteina (PrPsc) kod goveda, ovaca i koza – BSE i Scrapie (Ag ELISA)  Uzorak produžene moždine
2  Patohistološka analiza – Bojenje histoloških preparata hematoksilin eozin (HE) metodom  Tkivo poreklom od životinja
3 Patohistološka analiza – Bojenje histoloških preparata specijalnim metodama  Tkivo poreklom od životinja
4 Ex tempore patohistološka dijagnostika Tkivo poreklom od životinja
5 Pregled citoloških preparata Bioptat, punktat, skarifikat
6 Imunohistohemijski pregled Tkivo poreklom od životinja
7  Određivanje prisustva tetraciklina Kost ili zub životinje
8  Obdukcija Leš životinje
9  Davanje mišljenja na osnovu laboratorijskih analiza i patoanatomskog nalaza  –
10  Davanje mišljenja na osnovu kliničkog nalaza i laboratorijskih analiza  –
11 Klinički pregled i opservacija farmskih životinja Svinje, ovce, koze, goveda
12 Uzorkovanje na terenu/farmi Krv, urin, mleko, sperma, brisevi, punktati, organi i tkiva obdukovanih životinja, oralni fluid