• Istraživači Instituta izvršili su prvu izolaciju virusa plavog jezika (bluetongue virus) u Republici Srbiji
  • Istraživači Instituta izvršili su prvu detekciju Culicoides (prenosioca bluetongue virusa) u Republici Srbiji
  • Osnovana je Laboratorija za bolesti sa liste A i BSE
  • Istraživači Instituta izvršili su prvu izolaciju Citrobacter freundii kod kalifornijskih pastrmki u Republici Srbiji
Kategorije: