Slobodan Stanojević

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник

Позиција: Технички директор, шеф одељења за општу епизоотиологију

Научна област: Епозоотиологија

Област истраживања: Епизоотиологија и контрола заразних болести

  Образовање:

 • Докторске студије, Департман за ветеринарску медицине, Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду 2016. Године, област епизоотиологија
 • Магистарске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 2006. године област епизоотиологија
 • Специјалистичке студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 1997године, Специјалиста клиничке фармакологије.
 • Основне студије: Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 1990. године

  Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије:
 • Унапређење система  биолошке безбедности и контрола инфекција у циљу побољшања производних перформанси оваца
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја по уговору бр. 451-03-47/2023-01/200030.
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • Истраживање раширености Q грознице на подручју Београда
 • Истраживање заступљености најчешћих болести код комерцијалне и остале дивљачи на подручју Србије и изградња система здравстве заштите дивљачи.
 • Мониторинг и разрада мера контроле ендопаразитских инфекција оваца и коза у Републици Србији
 • Мониторинг и контрола здравственог статуса оваца и коза у Републици Србији
 • Подршка програму искорењивања беснила, припрема студије за израду пројекта оралне вакцинације лисица као саставног дела програма ерадикације беснила у земљи и региону, побољшање имунолошког статуса паса и мачака
 • Мониторинг осетљивости на антимикробна средства бактерија изолованих из свиња
 • Успешно спроведен програм искорењивања Ензоотске леукозе говеда на фармама ПКБ Корпорације
 • Успешно спроведен програма искорењивања бруцелозе на подручју Београда, мониторинг и заштита епизоотиолошког подручја од поновног уноса болести са стране
 • Спречавање ширења Афричке куге свиња и њено скорењивање на подручју Београда са  евалуацијом успеха  спроведених мера.

  Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Експертске комисије: Стручни саветник за епизоотиологију Министарства пољопривреде при Републичком центру за праћење авијарне инфлуенце.
 • Стручни консултант за имплементацију HACCP система у сточарској производњи и прехрамбеној индустрији.
 • Рад у комисијама за доношење легислативе у Министарству пољопривреде.
 • Комисија за израду програма мера здравствен жаштите домаћих животиња и правилника
 • Рад  у мултидисциплинарним тимовима везаним за здравствену заштиту домаћих животиња.
 • Члан Српског ветеринарског друштва,
 • Члан управног одбора СВД (Српског ветеринарског друштва)
 • Секретар секције за зоонозе СВД
 • Члан Ветеринарске коморе Србије
 • Потпредседник регионалне ветеринарске коморе Београд