Naučnoistraživačka delatnost Instituta se vrši u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i u okviru projekata sa institucijama iz inostranstva.

Istraživači Instituta realizuju i saradnju u oblasti naučnoistraživačke delatnosti sa pojedinačnim istraživačkim grupama i/ili projektnim timovima iz zemlje i inostranstva.

Rezultati istraživanja primenjuju se u privredi, u saradnji sa proizvođačima. Kao rezultat naučnoistraživačkog rada ostvaren je razvoj novih metoda dijagnostike bolesti, detekcija i izolacija infektivnih agenasa, izrada mera eradikacije, preventive i suzbijanja bolesti životinja,  razvoj vakcina, izrada mera zdravstvene kontrole i dr.

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 • COST FA1305  „The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU“.  Istraživač: dr sci.vet.med. Vladimir Radosavljević
 • FAO TCP/RER/3402  „Assistance to Western Balkan Countries for Improving Compliance with International Standards for Aquatic Animal Health“.  – Istraživač: dr sci.vet.med. Vladimir Radosavljević
 • Support for the Control/Eradication of Classical Swine Fever and Rabies in Republic of Serbia, Project Fiche – IPA centrallised programmes
 • EuFMD Pilar I – Improve readiness for FMD crisis management in Member States, Component 1.4, Balkans, to support the development of FMD emergency management capacity in the Balkan region
 • MediLabSecure Project – Preventing Vector Borne Diseases around the Mediterranean and Black Sea regions by creating new networks. The project is funded by the European Union DEVCO/EuropeAid (Contract Number: IFS/2013/330 961), 2014-2017 – Istraživači : Dr sci.vet.med. Vesna Milićević, Dr sci.vet.med. Ljubiša Veljović, dvm Jelena Maksimović-Zorić, Dr sci.vet.med. Dobrila Jakić-Dimić
 • “Arbovirus Monitoring, Surveillance and Research–capacity building on mosquitoes and biting midges (AMSAR)” SCOPES project no.160429 – Istraživači: Dr sci.vet.med. Ivan Pavlović, mr Oliver Radanović
 • COST FA1401: European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs (PIGUTNET) – Istraživači: Dr sc.vet.med. Ksenija Nešić
 • CA15112: Funcional Annotation of Animal Genomes – European network (FAANG Europe) – Istraživači:          dr sci.vet.med.Vladimir Radosavljević, dr sci.vet.med.Božidar Savić, dr sci.vet.med. Dobrila Jakić-Jakić, dr sci.vet.med. Ksenija Nešić, dr sci.vet.med. Jadranka Žutić, dr sci.vet.med.Vesna Milićević, dvm Jelena Maksimović-Zorić
 • CA COST Action 15134 :Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens – Istraživači : dr sci.vet.med.Božidar Savić, dr sci.vet.med. Danka Maslić-Strižak, dr sci.vet.med. Ljiljana Spalević
 • Global Sewage Surveillance Project – global surveillance of infectious diseases and antimicrobial resistance from sewage  – Istraživač: dr sci.vet.med. Vladimir Radosavljević
 • TC Project RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies (Component: Re-enforcing Veterinary Authorities to Respond to Nuclear Emergencies)   –  Istraživači: dr sci.vet.med. Vesna Milićević, dr sci.vet.med. Ljubiša Veljović, dvm Jelena Maksimović-Zorić

 

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI FINANSIRANI OD MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

 •  TR 31053Primena novih biotehnoloških rešenja gajenja goveda, ovaca i koza u cilju dobijanja biološki vredne i zdravstveno bezbedne hrane
 • TR 31075Unapređenje proizvodnih kapaciteta šarana (Cyprinus carpio L) programima ishrane i selekcije
 • TR 31011Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje
 • TR 31083Smanjivanje sadržaja natrijuma u proizvodima od mesa – tehnološke mogućnosti, karakteristike kvaliteta i zdravstveni aspekti
 • TR 31079Uvođenje i evaluacija nove molekularne metode za brzo otkrivanje mec A gena stafilokoka direktno u brisevima uzetim od ljudi, životinja i iz njihovog okruženja
 •  ID 46009Unapređenje i razvoj novih tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvaliteta i bezbednih konkurentnih proizvoda na svetskom tržištu
 • ID 46009Unapređenje proizvodnje i plasmana kajmaka u cilju bezbednog, standardnog, visokokvalitetnog i konkurentnog proizvoda
 • ID 46009Unapređenje novih tehnoloških postupaka u proizvodnji meda, voska i polenovog praha u cilju dobijanja kvaliteta i prepoznatljivih proizvoda u Srbiji
 • TR 31084Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine
 • TR 33007Razvoj i primena molekularnih metoda zasnovanih na lančanoj reakciji polimeraze (PCR) u brzoj i direktnoj identifikaciji sojeva Newcastle bolesti živine i ispitivanje imunogenosti subjedinične vakcine pripremljene od njihovih antigena
 • TR 37015Ekološka i virusološka istraživanja prisustva i širenja emerging zoonoza u rezervatima prirode Republike Srbije
 • TR 31062Unapređenje zdravlja i dobrobiti visokoproduktivnih krava identifikacijom i otklanjanjem stresogenih faktora
 • ID 46002Molekularno-genetička i ekofiziološka istraživanja u zaštititi autohtonih animalnih genetičkih resursa, očuvanja dobrobiti, zdravlja i reprodukcije gajenih životinja i proizvodnje bezbedne hrane
 • TR 31034Odabrane biološke opasnosti za bezbednost/ kvalitet hrane animalnog porekla i kontrolne mere od farme do potrošača
Категорије: ProjektiProjekti u toku