Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o kvalitetu jaja kojim se bliže propisuju uslovi u pogledu kvaliteta jaja, i to za klasifikaciju, pakovanje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje jaja, kao i opšti i posebni uslovi za higijenu jaja.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima, u skladu sa posebnim propisom.

Između ostalog u Pravilniku se navodi da jaja koja se stavljaju u promet treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove u pogledu bezbednosti hrane u skladu sa propisima kojima se uređuje higijena hrane životinjskog porekla. Jaja treba da budu čista, suva i neizložena direktno sunčevoj svetlosti. Ona koja potiču od koka nosilja ne mogu se mešati sa jajima drugih vrsta ptica. Jaja oštećena i razbijena u objektima za pakovanje jaja mogu se isporučiti za preradu prehrambenoj industriji, u skladu sa propisom kojim se uređuje higijena hrane životinjskog porekla.

U odnosu na kvalitet, jaja se klasiraju na jaja ,,A” klase (sveža jaja) i ,,B” klase (namenjena industrijskoj proizvodnji).

Jaja se klasiraju, označavaju i pakuju u roku od deset dana od dana nošenja. Ona koja su namenjena stavljanju u promet kao jaja ,,A” klase sa oznakom ,,ekstra” klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja. Reči ,,ekstraˮ ili ,,ekstra svežeˮ koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja ,,A” klase, i kao tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Rok trajanja jaja ne može biti duži od 28 dana. Jaja se isporučuju krajnjem potrošaču jaja najkasnije 21 dan od dana nošenja jaja, u skladu sa posebnim propisom.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja ,,A” klase nalazi se na samim jajima i na pakovanju jaja. Podatak o načinu uzgoja koka nosilja koji se nalazi na pakovanju jaja sastoji se, u zavisnosti od načina držanja koka nosilja, od reči i brojeva: ,,0 – jaja iz organskog uzgoja”; ,,1 – jaja iz slobodnog uzgoja”; ,,2 – jaja iz podnog uzgoja”; 3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja”.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja ,,B” klase nije obavezno navesti na samim jajima i pakovanju jaja.

Pakovanja jaja mogu da sadrže oznaku načina hranjenja koka nosilja ako su žitarice kao sastojak hrane za životinje obuhvaćane u najmanje 60% ukupne težine smeše hrane za životinje i pri tom ne sadrže više od 15% nusproizvoda industrije žitarica. Takođe i ako pojedinačni sadržaj žitarica čini najmanje 30% smeše hrane za životinje, odnosno ako se smeša hrane za životinje sastoji od više vrsta žitarica, svaka mora imati najmanje udeo u smeši od 5%.

Pakovanje za jaja treba da bude otporno na udarce, suvo, čisto i u dobrom stanju, kao i izrađeno od materijala koji štiti jaja od stranih mirisa i rizika od kvara.

Subjekti u poslovanju hranom koji se bave proizvodnjom, sakupljanjem, klasiranjem i pakovanjem jaja uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 1. jula 2019. godine.

Категорије: Najnovije vesti