Шеф Службе

Др вет. Светлана Вуковић, вет. спец.

 

Сарадници у Служби                          

Др вет. Милорад Живковић

Др вет. Јелена Вићентијевић, истраживач приправник

 

Технички сарадници у Служби           

Никола Тричковић, ветеринарски техничар

Молнија Поволни, ветеринарски техничар

Марија Ђукић, ветеринарски техничар

Алекса Ивановић, ветеринарски техничар

 

Опис основних активности у Служби

Служба за узорковање и пријем материјала је формирана 2005. године као засебна организациона јединица у Заводу за контролу хране и лекова. Сарадници Службе врше узорковање, пријем материјала, воде евиденцију о узоркованим и примљеним узорцима, старају се о безбедном руковању узорцима, врше дистрибуцију узорака и  експедицију извештаја о испитивању.

Узорковање се врши на основу захтева Републичке ветеринарске инспекције, Граничне ветеринарске инспекције, Граничне фитосанитарнае инспекције, захтева корисника услуга на основу уговорених обавеза и на захтеве физичких лица. Узорковање се врши по стандардима SRPS EN ISO 18593: 2018 i SRPS EN ISO 17604:2016.  Служба поседује  наменске аутомобиле са расхладним коморама за транспортовање узорака, што омогућује да се узорци достављају лабораторији у прописаним условима и у најкраћем року.

Служба за узорковање и пријем материјала чини први, и по правилу једини контакт са корисницима услуга, што осигурава одговарајући кредибилитет лабораторијске аналитике. Професионалност, љубазност и комуникативност на овом нивоу сарадње је оно што се подразумева. Перманентна едукација особља и контрола рада обезбеђују поверење у највиши квалитет услуга.

 

Списак акредитованих метода узорковања:

 

Редни број Назив методе Врста узорка
1 SRPS EN ISO 18593: 2018 Узорци са површина у зони производње хране и руковања храном
2 SRPS EN ISO 17604:2016. Узорци са трупова закланих животиња