Шеф Одељења

Мр Михајло Вићентијевић, истраживач сарадник

 

Сарадници на Одељењу

Др вет. Дубравка Вуковић, стручни сарадник

Др вет. Ђорђе Гузијан, сарадник

 

Група истраживача која покрива научно-истраживачки и специјалистичко-стручни рад у области радијационе хигијене и заштите биотехнологије, са одговарајућим простором и нуклеарном инструментацијом-опремом, има статус Одељења у оквиру Научног института за ветеринарство Србије и послује под називом:

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИЈАЦИОНУ ХИГИЈЕНУ

Основано је 1986. године и функционише као радиометријска лабораторија у јавној ветеринарској служби где врши ветеринарско-санитарни надзор у граничном промету (извоз, увоз, провоз) и то:

 • сточне хране
 • животних намирница и
 • предмета опште употребе.

«ЛАБРАХ» (скраћено – лабораторија за радијациону хигијену) послује као Одељење Научног института за ветеринарство Србије у наменском простору на локацији Новог Београда, Смолућска 3, у пословним просторијама прилагођеним специфичним условима рада са радиоактивним супстанцијама у области научно-истраживачког и специјалистичко-стручног рада.

 

Нуклеарна и лабораторијска опрема у «ЛАБРАХ»-у се сатоји од одређеног броја нуклеарних мерила прве категорије и лабораторијске опреме за стационирану и покретну употребу. Посебно се издваја моћни компјуутеризовани систем за гамаспектрометријску анализу са два детектора високог степена резолуције који је у сталној функцији испитивања садржаја радионуклида у узорцима из животне средине, који омогућавају да «ЛАБРАХ» брзо и ефикасно пружа услуге по највећим светским и европским критеријумима и стандардима.

 

Делатност «ЛАБРАХ»-а се одвија у два смера:

 1. научно-истраживачком раду (основна, примењена и развојна истраживања) и
 2. специјалистичко-стручном раду (ветеринарско-санитарни надзор/контрола); са реализацијом у три области:
  • радијационо-хигијенске контроле у редовним условима;
  • радијационо-хигијенске контроле у ванредним условима;и
  • радиоекологије.

 

У циљу трансфера и примене резултата научно-истраживачког рада у пракси «ЛАБРАХ» је од свог оснивања стално развијао и унапређивао специјалистички рад и непосредну сарадњу са привредним организацијама и приватним фирмама. Активност је била усмерена на испуњавање основних задатака на пољу радијационе контроле и заштите, а обухватала је:

 • сарадњу са органима инспекције на савезном и републичком нивоу (ветеринарска, санитарна, тржишна);
 • сарадњу са теренском ветеринарском службом;
 • уговорну сарадњу са примарном сточарском производњом;
 • сарадњу са еxпертно-импортним фирмама;
 • друге видове сарадње.

 

Од актуелне легислативе Одељење за радијациону хигијену функционише по основу следећих закона:

 1. Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

(„Сл. гласник РС“, бр. 95/2018 и 10/2019)

Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет –  СЛ.Гласник РС, 36/18.

Правилник о границама радиоактивне контаминације животне средине и начина спровођења деконтаминације – Сл.Гласник 38/11.

 1. Закон о ветеринарству

(„Сл. гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 – др. закон)