•    Izolacija virusa goveđe virusne dijareje (Bovine viral diarrhea virus, BVD)
•    Izolacija virusa klasične kuge svinja (Classical swine fever virus, CSFV)
•    Izolacija Kina soja virusa klasične kuge svinja  (CSFV strain C)
•    Izolacija virusa encefalomiokarditisa svinja (Swine Encephalomyocarditis virus)
•    Izolacija virusa slinavke i sapa (Foot-and-mouth disease virus, FMDV)
•    Izolacija virusa influence svinja (Swine Influenza virus)
•    Izolacija Adenovirusa svinja (Porcine adenovirus)
•    Izolacija Cirkovirusa svinja tipa 1 i 2 (Porcine circovirus, type-1 and type-2 PCV
•    Izolacija Koronavirusa svinja (Porcine coronavirus)
•    Izolacija Enterovirusa svinja (uključuje virus vezikularne bolesti svinja) (Porcine enterovirus, uključujući.i SVDV)
•    Izolacija Parvorirusa svinja (Porcine parvovirus, PPV)
•    Izolacija virusa reproduktivnog i prespiratornog sindroma svinja (Porcine reproductive respiratory syndrome virus, PRRS)
•    Izolacija Rotavirusa svinja (Porcine rotavirus)
•    Izolacija virusa besnila (Rabies virus)
•    Izolacija Herpes virusa svinja  (virus  Auijeskijeve bolesti) (Pseudorabies virus, PRV)
•    Izolacija virusa vezikularnog stomatitisa (Vesicular stomatitis virus, VSV)
•    Izolacija Herpes virusa alfa (virus maligne kataralne groznice) (Alcelaphine herpesvirus , malignant catarrhal fever virus, MCF)
•    Izolacija virusa bolesti plavog jezika (Bluetongue virus, BTV)
•    Izolacija Adenovirusa goveda (podgrupa 1) – (Bovine adenovirus subgroup 1)
•    Izolacija Koronavirusa goveda (Bovine coronavirus)
•    Izolacija Enterovirusa goveda (Bovine enterovirus)
•    Izolacija Herpes virusa 1 goveda (Bovine herpesvirus 1, BHV1, IBR-IPV)
•    Izolacija virusa leukemije goveda (Bovine leukemia virus, BLV)
•    Izolacija virusa papularnog stomatitisa goveda (Bovine papular stomatitis virus – parapox)
•    Izolacija Parainfluenca 3 virusa goveda (Bovine parainfluenza virus 3 ,BPI3)
•    Izolacija Parvovirusa goveda (Bovine parvovirus)
•    Izolacija Respiratornog sincicijalnog virusa goveda (Bovine respiratory sincytial virus, BRSV)
•    Izolacija virusa boginja goveda (Cowpox virus)
•    Izolacija virusa epizootične hemoragične bolesti (Epizootic hemorrhagic disease virus, EHDV)
•    Izolacija virusa bolesti kvrgave kože – nodularnog dermatitisa (Lumpy skin disease virus, LSDV)
•    Izolacija Reovirusa goveda (Bovine reovirus)
•    Izolacija Herpesvirusa pasa (Canine herpesvirus)
•    Izolacija Adenovirusa pasa (Canine adenovirus)
•    Izolacija Koronavirusa pasa (Canine coronavirus)
•    Izolacija virusa štenećaka (Canine distemper virus)
•    Izolacija Parvovirusa pasa (Canine parvovirus, VPV)
•    Izolacija virusa groznice zapadnog Nila (West Nile fever virus WNFV)
•    Izolacija Herpesvirusa 1 kopitara (Equine herpes virus 1, EHV1)
•    Izolacija virusa arteritisa  kopitara (Equine artheritis virus, EVA)
•    Izolacija virusa groznice doline Rifta (Rift walley fever, RWF)
•    Izolacija virusa atipične kuge živine (Newcastle disease virus, NDV)
•    Izolacija virusa infektivnog bronhitisa živine  (Avian infective bronchitis virus)
•    Izolacija virusa ptičjeg gripa ( Avian influenza virus. AIV)
•    Izolacija virusa kuge kopitara (African horse sickness virus. AHS)
•    Izolacija virusa venecuelanskog encefalomijelitisa konja (Venezuelan equine encephalomyellitis virus, VEE)
•    Izolacija virusa istočnog encefalitisa kopitara  (eastern encephalytis equine virus, EEE )
•    Izolacija virusa zapadnog encefalomijelitisa kopitara (western encephalytis equine virus, WEE)
•    Izolacija virusa  Kongo -krimske hemoragične groznice (Congo-Crimean haemorrhagic fever virus,  CCHFV)
•    Izolacija virusa encefalomijelitisa svinja (Teschovirus encephalomyelitis)
•    Izolacija koi herpesvirusa (koi herpesvirus  KHV)
•    Izolacija virusa virusne hemoragične septikemije (Viral hemorrhagic septicemia VHS)
•    Izolacija virusa zarazne hematopoezne nekroze (Infectious hematopoietic necrosis IHN)
•    Izolacija virusa zarazne nekroze pankreasa (Infectious pancreatic necrosis IPN)
•    Izolacija virusa epizootske hematopoezne nekroze (Epizootic Haematopoietic Necrosis EHN)
•    Izolacija virusa prolećne viremije šarana (Spring viraemia of carp SVC)

Категорије: Izolacija virusa