The management of the Institute consists of:

  • Director of the Institute
  • Technical Director
  • Assistant Director of Quality management
  • Assistant Director for Science
  • Assistant Director for General, Financial and Legal Affairs
  • Director of the Sector for Health Protection – Technical manager of the laboratory
  • Director of the Sector for Food and Drug Control – Technical manager of the laboratory
  • Head of the Center for Infectious, Veterinary and Medical Waste Treatment

Director

Dr. sci.vet.med. Dobrila Jakić Dimić, principal research fellow

 

Technical Director

Dr. sci.vet.med. Slobodan Stanojević, research associate

 

Assistant Director of Quality

Marko Bevenja, B.Sc. lawyer

 

Assistant Director for Science

Dr. sci.vet.med. Vladimir Radosavljević, principal research fellow

 

Assistant Director for General, Financial and Legal Affairs

Dejan Tmušić, B.Sc. etc.

 

Director of the Sector for Health Protection – Technical manager of the laboratory

Dr. sci.vet.med. Jadranka Žutić, principal research fellow

 

Director of the Sector for Food and Drug Control – Technical manager of the laboratory

Dr. sci.vet.med. Jasna Kureljušić, senior research associate

 

Head of the Center for Infectious, Veterinary and Medical Waste Treatment

Dr. sci.vet.med. Slobodan Stanojević, research associate

 

Др сци. вет. мед. Добрила Јакић Димић, научни саветник
Директор Института
Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник
Технички директор
Марко Бевења, дипл. правник
Помоћник директора за квалитет
Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић, научни саветник
Помоћник директора за науку
Дејан Тмушић, дипл. ецц.
Помоћник директора за опште, финансијске и правне послове
Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић, научни саветник
Управник завода за здравствену заштиту – Технички руководилац лабораторија
Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић, виши научни сарадник
Управник завода за контролу хране и лекова – Технички руководилац лабораторија
Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник
Руководилац Центра за третман инфективног, ветеринарског и медицинског отпада